کتاب مجموعه گفتگوهای محمود دولت آبادی

0

کتاب «این گفت و سخن ها» مجموعه ای از مصاحبه های مختلف محمود دولت آبادی درباره ادبیات است که به تازگی توسط نشر چشمه گردآوری و منتشر شده است. 

این گفتگوها با رسانه های مختلفی همچون یادآور، اعتماد، نامه، اندیشه پویا، بهار، شرق، آسمان، خبرگزاری میراث فرهنگی، تجربه، سینما و ادبیات، و مطبوعات ایتالیایی انجام شده اند. خود دولت آبادی درباره این کتاب نوشته است: «آن چه در این دفتر فراهم آمده است، چنان چه از سر نام آن پیداست _ جُنگی است از گفت و گوهای صاحب این قلم با خبرنگاران مطبوعات در مسیر این ده، بیست ساله که مثل باد گذشت. بدیهی است موضوع عمده گفت و شنودها ادبیات است در معنای عام، ادبیات در معنایی که من درک می کنم و در موضوع آثارم، نیز بجا درباره شخصیت های ادبی کشور تا آن اندازه که میدان و مجال سخن می بوده است.»

«این گفت و سخن ها» با شمارگان ۵ هزار نسخه، در ۳۸۳ صفحه و با قیمت ۳۰ هزار تومان منتشر شده است. 

منبع: مهر

پاسخ دهید